LATVIJAS REPUBLIKA

PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000031601, adrese Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434, tālr. 63461006, fakss: 63497937,

 e-pasts: dome@priekulesnovads.lv

 

 

APSTIPRINĀTS

Priekules novada pašvaldības domes

____________. sēdes lēmums

 (prot. Nr. _____.§)

 

Priekules novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu

sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas

NOLIKUMS

 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām"

                                                                             41.panta pirmās daļas 2.punktu

 

I.                   VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

 

1.      Nolikums nosaka kārtību, kādā izvērtējami izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumi un tiek organizēta apbalvošana par izciliem sasniegumiem starpnovadu, reģiona, valsts un starptautiska mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, profesionālās ievirzes un interešu izglītības skatēs un konkursos, sporta sacensībās.

2.      Nolikums nosaka apbalvošanas kārtību, naudas balvu apmērus pēc nodokļu nomaksas un finansēšanas avotus.

3.      Šī nolikuma mērķis ir veicināt Priekules novada izglītības iestāžu izglītojamo kvalitatīvu zināšanu un prasmju apguvi, mērķtiecīgu izaugsmi un konkurētspēju, akcentējot mācību darbības nozīmīgumu un motivēt pedagogus papildus darbam ar izglītojamiem, lai iegūtu augstus darba sasniegumus mācību un ārpusstundu darbā.

4.      Izglītojamo un pedagogu apbalvošanas balvu fondu veido:

4.1.   novada pašvaldības budžeta līdzekļi, kuri tiek plānoti ikgadējā novada pašvaldības izglītības vadības budžeta tāmē;

4.2.   juridisko un fizisko personu ziedotie līdzekļi.

 

II.                SASNIEGUMU IZVĒRTĒŠANAS UN APBALVOŠANAS KĀRTĪBA

5.      Priekules novada izglītojamo un pedagogu sasniegumus vērtē attiecīgā mācību gada noslēgumā.

6.      Izglītojamo un pedagogu izvirzīšanu apbalvošanai par panākumiem starptautiska mēroga olimpiādēs, konkursos, sacensībās veic pašvaldības izglītības iestāžu vadītāji uzreiz pēc rezultātu saņemšanas, iesniedzot pamatotu pieteikumu apbalvojuma piešķiršanai un novada pašvaldības dome pieņem atsevišķu lēmumu par apbalvošanu.

7.      Izglītojamo un pedagogu izvirzīšanu apbalvošanai ar Pateicībām, Goda diplomiem un naudas balvām atbilstoši šī nolikuma 21. - 37. punktiem veic pašvaldības izglītības iestāžu vadītāji līdz kārtēja gada 1.maijam, iesniedzot pašvaldībai noteiktas formas pamatotu pieteikumu apbalvojumu piešķiršanai (1.pielikums). Pieteikumu iesniedz elektroniski un tajā norāda saites uz interneta vietnēm, kurās publicēti sacensību, konkursu, olimpiāžu oficiālie rezultāti. Ja rezultāti nav publicēti, pieteicējs komisijai elektroniski iesniedz sacensību, konkursu, olimpiāžu protokolus un / vai diplomu kopijas.

8.      Izglītības iestāžu pieteikumu izvērtēšanu Goda diplomu un naudas balvu pasniegšanai līdz kārtējā gada 20.maijam veic Izglītības, kultūras un sporta komiteja (turpmāk – komiteja).

9.      Izglītības iestāžu pieteikumus Pateicību pasniegšanai līdz kārtējā gada 15.maijam saskaņo izglītības vadītājs.

10.  Par rezultātiem, kas nav bijuši zināmi līdz kārtējā gada 1.maijam, izglītības iestāžu vadītāji var iesniegt papildus pieteikumu atbilstoši šī nolikuma 7.punktā noteiktajam līdz kārtējā gada 17.maijam.

11.  Informāciju par mācību plānā noteiktajos mācību priekšmetos iegūto gada atzīmju vidējo vērtību un neattaisnotajiem kavējumiem izglītības vadītājs iegūst no e-klases 2 dienas pirms mācību gada beigām.

12.  Ja izglītojamais ieguvis vairākas godalgotas vietas dažādās olimpiādēs, konkursos, sacensībās, naudas balvu apmēru summē un izmaksā nolikumā noteikto balvu apmēru kopsummā, ņemot vērā šādus ierobežojumus:

12.1.                    par vairākiem sasniegumiem vienas olimpiādes, konkursa dažādos līmeņos izmaksā tikai augstākajā līmenī paredzēto apbalvojumu;

12.2.                    par vairākiem sasniegumiem vienas jomas konkursos (folklora, Mazpulki u.c) vai līdzīgu sporta disciplīnu (piemēram, skriešana 60m, 100m, 300m u.c.) sacensībās, izmaksā tikai nolikumā paredzēto vienu augstāko apbalvojumu.

13.  Ja izglītojamais ir nesekmīgs vai neattaisnoti kavē mācības, vai ir uzvedības pārkāpumi skolā, vai ir izdarījis likumpārkāpumu, Pateicību vai Goda diplomu un naudas balvu nepiešķir.

14.  Ja pedagogs ar labiem rezultātiem sagatavojis olimpiādēm, konkursiem, sacensībām vairākus izglītojamos vai kolektīvus, naudas balvu apmēru summē un izmaksā nolikumā noteikto balvu apmēru kopsummā, ņemot vērā šādus ierobežojumus:

14.1.                    naudas balvas kopējais apmērs vienam apbalvojamajam nepārsniedz 150 EUR;

14.2.                    ja izglītojamo olimpiādei vai zinātniski pētniecisko darbu konferencei, konkursam, sacensībām ir gatavojuši vairāki pedagogi, iegūtās naudas balvas summu sadala uz skolotāju skaitu.

15.  Naudas balvas tiek piešķirtas iedalītā budžeta ietvaros. Ja iedalītā budžeta ietvaros finansējums nav pietiekošs visu naudas balvu izmaksai, tad naudas balvu summas tiek proporcionāli samazinātas, izņemot 21.punktā noteikto.

16.  Galīgo lēmumu par naudas balvu apmēriem komiteja pieņem līdz kārtējā gada 4.jūnijam un līdz 5.jūnijam izglītības vadītājs sagatavo un iesniedz rīkojuma projektu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājam par izglītojamo un pedagogu apbalvošanu ar Goda diplomiem un naudas balvām.

17.  Ielūgumus uz svinīgo pieņemšanu pie Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājs, pamatojoties uz komitejas lēmumiem un gada atzīmju vidējo vērtību, sagatavo izglītības vadītājs un nosūta elektroniski izglītības iestādēm līdz mācību gada pēdējās dienas pl.8.30.

18.  Apbalvojumu noformēšanu uz noteiktas formas sagatavēm organizē:

18.1.                    izglītības vadītājs – Goda diplomus;

18.2.                    izglītības iestāde – Pateicības.

19.  Balvu pasniegšana:

19.1.                    Goda diplomus un naudas balvas pasniedz ikgadējā svinīgā pieņemšanā pie Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja līdz kārtējā gada 10.jūnijam;

19.2.                    Pateicības pasniedz Priekules novada pašvaldības pārstāvis mācību gada noslēguma pasākumā skolā vai pagasta pārvaldē.

20.  Informācija par personām, kuras saņēmušas Goda diplomus, ievietojama Priekules novada pašvaldības mājas lapā un publicējama laikrakstā  „Priekules Novada Ziņas”.

 

III.             APBALVOŠANA AR GODA DIPLOMIEM UN NAUDAS BALVĀM

 

21.  Par augstiem sasniegumiem mācībās (ne zemāk kā 7 balles) vispārizglītojošās skolās izglītojamajam piešķir Goda diplomu un naudas balvu vai Pateicību:

 

 

4.-6.klase

7.-9.klase

10.-12.klase

Vidējā gada atzīme

EUR

EUR

EUR

no 9,50 līdz 10 ballēm

25

45

55

no 9,00 līdz 9,49 ballēm

20

35

45

no 8,50 līdz 8,99 ballēm

15

25

35

no 8,00 līdz 8,49 ballēm

10

20

25

 

22.  Par panākumiem Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos katram izglītojamajam piešķir Goda diplomu un naudas balvu:

22.1.                    par pirmās pakāpes diplomu valstī – līdz 40 EUR;

22.2.                    par otrās pakāpes diplomu valstī līdz 35 EUR;

22.3.                    par trešās pakāpes diplomu valstī –   līdz 30 EUR.

23.  Par individuāliem panākumiem Valsts izglītības satura centra (turpmāk VISC) organizētajās valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, valsts atklātajās olimpiādēs katram izglītojamajam piešķir Goda diplomu un naudas balvu:

23.1.                    par 1.vietu – līdz 40 EUR;

23.2.                    par 2.vietu – līdz 35 EUR;

23.3.                    par 3.vietu – līdz 30 EUR;

23.4.                    par Atzinību – līdz 25 EUR.

24.  Par individuāliem panākumiem profesionālās ievirzes izglītības valsts konkursā mākslā un profesionālās ievirzes valsts konkursa finālā mūzikā katram izglītojamajam piešķir Goda diplomu un naudas balvu:

24.1.                    par 1.vietu – līdz 40 EUR;

24.2.                    par 2.vietu – līdz 35 EUR;

24.3.                    par 3.vietu – līdz 30 EUR;

24.4.                    par Atzinību – līdz 25 EUR.

25.  Par kolektīva panākumiem profesionālās ievirzes valsts konkursu finālos mūzikā un valsts konkursos mākslā katram izglītojamajam piešķir novada Goda diplomu un naudas balvu:

25.1.                    par 1.vietu – līdz 7 EUR;

25.2.                    par 2.vietu – līdz 6 EUR;

25.3.                    par 3.vietu – līdz 5 EUR.

26.  Par individuāliem panākumiem (1.vieta vai 1.pakāpes diploms) VISC organizētos interešu izglītības konkursos valstī, katram izglītojamajam piešķir Goda diplomu un naudas balvu- līdz 15 EUR .

27.  Par panākumiem interešu izglītības kolektīvu (folkloras kopas, ansambļi, kori u.c.)  konkursos valstī (1.pakāpes diploms) katram izglītojamajam piešķir Goda diplomu un naudas balvu - līdz 7 EUR.

28.  Par sasniegumiem Mazpulku goda nominācijas konkursā apbalvo ar Goda diplomu, finansē un pasniedz balvu – sudraba karotīti un sertifikātu.

29.  Par laureāta titulu republikas speciālo skolu festivālā/konkursā u.c. katram izglītojamajam piešķir Goda diplomu un naudas balvu – līdz 7 EUR.

30.  Par individuāliem izglītojamo sasniegumiem Latvijas Jaunatnes olimpiādē un Latvijas čempionātos  apbalvo ar Goda diplomu un naudas balvu:

30.1.                    par 1.vietu – līdz 40 EUR;

30.2.                    par 2.vietu – līdz 35 EUR;

30.3.                    par 3.vietu – līdz 30 EUR.

31.  Par individuāliem izglītojamo sasniegumiem valsts līmeņa sporta sacensībās un Latvijas Speciālajā olimpiādē apbalvo ar Goda diplomu un naudas balvu:

31.1.                    par 1.vietu – līdz 15 EUR;

31.2.                    par 2.vietu – līdz 13 EUR;

31.3.                    par 3.vietu – līdz 10 EUR.

32.  Par komandas panākumiem valsts līmeņa sporta sacensībās, Latvijas čempionātos, Latvijas Jaunatnes olimpiādē un Latvijas Speciālajā olimpiādē katram izglītojamajam piešķir Goda diplomu un naudas balvu šādos apmēros:

32.1.                    par 1.vietu – līdz 7 EUR;

32.2.                    par 2.vietu – līdz 6 EUR;

32.3.                    par 3.vietu – līdz 5 EUR.

IV.              APBALVOŠANA AR PATEICĪBĀM

33.  Ar Pateicību apbalvo izglītojamos

33.1.                     par sasniegumiem mācībās, ja visi vērtējumi ir ne zemāki par 7 ballēm, bet vidējais vērtējums nesasniedz 8 balles;

33.2.                    par panākumiem Kurzemes reģiona zinātniski pētnieciskajos lasījumos;

33.3.                    par panākumiem Kurzemes vai starpnovadu VISC organizētajās olimpiādēs, atklātajās olimpiādēs un augstskolu organizētājās olimpiādēs (1.-3.vieta);

33.1.                    sportā, ja iegūtas vismaz 3 godalgotas vietas starpnovadu sacensībās;

33.2.                    sporta skolu atklātajās sacensībās, atklātajos čempionātos (1.-3.vieta);

33.3.                    Kurzemes vai Lejaskurzemes interešu izglītības konkursos, skatēs (I pakāpe);

33.4.                    Par sasniegumiem citos dažādu organizatoru organizētos konkursos.

 

V.                 PEDAGOGU APBALVOŠANA

34.  Pedagogiem, kuru izglītojamie individuāli guvuši panākumus VISC organizēto valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, valsts profesionālās ievirzes izglītības konkursos, valsts interešu izglītības konkursos un sporta sacensībās piešķir Goda diplomu un naudas balvu dubultā izglītojamā naudas balvas apmērā.

35.  Pedagogiem, kuru izglītojamo kolektīvi guvuši panākumus kolektīvu konkursos un komandu sporta sacensībās valsts mērogā, piešķir Goda diplomu un naudas balvu pieckāršā izglītojamā naudas balvas apmērā.

36.  Mazpulku vadītājiem, kuru mazpulcēni guvuši sasniegumus Mazpulku goda nominācijas konkursā piešķir Goda diplomu un naudas balvu – 10 EUR par katru mazpulcēnu.

37.  Pedagogiem, kuru izglītojamie apbalvoti ar Pateicībām, tiek piešķirta Pateicība.

VI.              NOBEIGUMA JAUTĀJUMI

38.  Nolikums stājas spēkā ar Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada _____________ sēdes protokola parakstīšanas brīdi.

39.  Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Priekules novada domes 2013.gada 29.augustā apstiprinātais „Priekules novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas nolikums” (prot. Nr. 5, 12.§)

 

 

Priekules novada pašvaldības

domes priekšsēdētāja                                                                                        V.Jablonska

 

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .