19.09.2017.

Veikti grozījumi: 20.03.2018.

Papildināts: 30.08.2018.                                                                                

Krote

 

 

SKOLĒNU MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

KROTES  KRONVALDA  ATA  PAMATSKOLĀ

izdota saskaņā ar:

Latvijas Republikas Izglītības likuma 35.pantu

12.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem nr.468

 

 

 1.    Vispārīgie jautājumi

  1.1. Dokuments izstrādāts, lai nodrošinātu skolā vienoto pieeju vērtēšanai kā neatņemamai izglītošanās procesa sastāvdaļai.

   1.2. Dokumenta uzdevumi ir:

    1.2.1.   atvieglot darbu ar normatīvajiem dokumentiem vērtēšanas jomā, akcentējot būtiskākās valstiskās prasības;

    1.2.2. sistematizēt skolā pieņemtos lēmumus, rīkojumus, metodiskos ieteikumus, vērtējot skolēnu sasniegumus konkrētu izglītības                                               programmu apguvē;

    1.2.3.   informēt audzēkņus un vecākus par skolēnu mācību sasniegumu  vērtēšanas kārtību valstī un skolā.

    1.3. Dokuments adresēts ir Krotes Kronvalda Ata pamatskolas pedagogiem, audzēkņiem un viņu vecākiem.

     1.4. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības izpildītāji ir pamatskolas skolotāji, audzēkņi un skolas Pedagoģiskā padome.

 

2.      Mācību sasniegumu vērtēšanas plānošana un tās vadība skolā

  2.1. Izstrādājot mācību priekšmetu programmas un tematiskos plānus, skolotājs:

   2.1.1.   tajos norāda tematiskā un apkopojošā (summatīvā) vērtējuma pārbaudes darbus, to formas, veidus un norises termiņus;

    2.1.2.   katrs mācību satura tēmas ietvaros uzrāda arī citus skolēnu vērtēšanas  metodiskos paņēmienus;

     2.1.3.   par konkrētiem pārbaudes darbu datumiem un novērtējuma  kritērijiem informē skolēnus.

     2.2. Minimālais pārbaudes darbu skaits mācību priekšmetos mēnesī tiek noteikts atbilstoši:

    2.2.1.   mācību stundu skaitam nedēļā, bet ne mazāk kā trīs desmit ballu vērtējumi semestrī;

     2.3. Skolas administrācija:

   2.3.1.   katra mēneša sākumā veido skolā vienotu pārbaudes darbu grafiku, kurš atrodas audzēkņiem, vecākiem un skolotājiem vienmēr pieejamā vietā. Pārbaudes darbu plānojumā- grafikā tiek iekļauti 10 ballu vērtējumam atbilstošie pārbaudes darbi, tai skaitā arī ilgstošākā laika posmā veiktos uzdevumus, projektu, radošo, praktisko darbu, pētījumu u. c. izpildes noslēguma darbi. Vienā dienā katrai klasei nedrīkst būt vairāk par    diviem pārbaudījumiem. Pamatotas izmaiņas minētajā plānā – grafikā var tikt izdarītas tikai pēc to saskaņošanas ar skolēniem un skolas                administrāciju.

                    

3.      Mācību sasniegumu vērtēšanas norise un vadība

   3.1.      Skolēnu darbība tiek vērtēta:

   3.1.1.   izmantojot bezatzīmju (aprakstošās) vērtēšanas  daudzveidīgos paņēmienus;

    3.1.1.1. 1. klasē vērtē aprakstoši visos mācību priekšmetos- e-klases žurnālā vērtējumu izsakot ar šādiem apzīmējumiem: “X” - apguvis, “/” - daļēji apguvis, “-” - vēl jāmācās;

     3.1.1.2. 2. klasē vērtē 10 ballu skalā latviešu valodā un matemātikā pārbaudes darbos, kas veidoti atbilstoši 10 ballu skalai, un starpvērtējumos, izmantojot “ieskaitīts” (i) vai “neieskaitīts” (ni), pārējos priekšmetos vērtē aprakstoši – e- klases žurnālā vērtējumu izsakot ar šādiem apzīmējumiem: “X” -   apguvis, “/” - daļēji     apguvis, “-” - vēl jāmācās;

    3.1.1.3 . 3. klasē vērtē 10 ballu skalā latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā  pārbaudes darbos, kas veidoti atbilstoši 10 ballu skalai, un starpvērtējumos, izmantojot   “ieskaitīts” (i) vai “neieskaitīts” (ni), pārējos priekšmetos vērtē aprakstoši – e- klases žurnālā vērtējumu izsakot ar šādiem apzīmējumiem: “X” - apguvis, “/” - daļēji       apguvis, “--” - vēl jāmācās;

  3.1.2. organizējot konkrētu zināšanu, prasmju un iemaņu novērtējumu ar “i” un “ni”, kad tiek pārbaudīti mācību satura apguves atsevišķi komponenti un pārbaudes darbs nav veidots     atbilstoši visiem trīs izziņas līmeņiem, “i” saņem par 60% pareizi veiktu darbu;

   3.1.3. atsevišķiem skolēniem, izliekot ikdienā vērtējumus ballēs par papildus veiktu, nozīmīgu darbu, kurā atklājas arī trešā izziņas (radošās darbības) līmeņa raksturojošie lielumi;           

   3.1.4. organizējot ieskaites, tematiskos, apkopojošos un nobeiguma pārbaudes darbus;

    3.1.5. pamatojoties uz audzēkņu veiktajiem pašnovērtējumiem un savstarpējiem vērtējumiem.

   3.2.  Mācību sasniegumus pārbaudes darbos (tematiskajos, apkopojošos,  nobeiguma) semestrī un gadā vērtē 10 ballu skalā.

    3.3.      Vērtējot 10 ballu skalā tiek noteikts:

                                                4.-9.klasēs:

3.3.1.1. mācību satura apguves apjoms un kvalitātes

3.3.1.2. prasmes un iemaņas,

3.3.1.3. attieksme,

3.3.1.4. mācību sasniegumu dinamika;

 4.-9. klasēs vērtē 10 ballu skalā visos mācību priekšmetos.

 3.4. Izglītojamā mācību sasniegumus mācību priekšmetā izsaka 10 ballu skalā (10- “izcili”, 9 - “teicami”, 8 - “ļoti labi”, 7 - “labi”, 6 - “gandrīz labi”, 5 -    “viduvēji”, 4 - “gandrīz viduvēji”, 3 - “vāji”, 2 - “ļoti vāji”, 1 - “ļoti,ļoti vāji”).

  3.5. Veicot pārbaudes darba uzdevumu izpildes novērtējumu, skolotājs   summē visus pozitīvos sasniegumus atbilstoši uzdevumu kritērijiem un         vērtējumu  izliek atbilstoši e-klases noteiktajai metodikai.

  3.6. Iepriekš plānotie( tēmas noslēguma) pārbaudes darbi (10 ballēm atbilstošie) ir jāpilda visiem skolēniem.

 3.7. Ja skolēns nav piedalījies iepriekš plānotā pārbaudes darbā, tad  e-klasē fiksē stundu kavējumu “n”,  2 nedēļu laikā skolēnam individuālo konsultāciju laikā ir jāveic līdzvērtīgs 10 ballu novērtējuma darbs, ja tas netiek izpildīts, tad e-klasē fiksē “n/v” par obligāti veicamā darba neizpildi.

  3.8. Skolēnam ir obligāti jāizpilda visi plānotie pārbaudes darbi, ja atsevišķi darbi nav pildīti, tad semestra beigās pedagogs izglītojamajam izstrādā vienu semestra noslēguma darbu par visām konkrētajā semestrī neapgūtajām tēmām.

3.9.  Skolēns var uzlabot jebkādu iegūto vērtējumu divu nedēļu laikā pēc vērtējuma fiksēšanas e-klasē. Darbu pārrakstīt var vienu reizi, tiek dots cits darba variants.

3.10. Izliekot semestra vērtējumu mācību priekšmetā, pedagogam jāņem vērā tikai uzlabotie vērtējumi konkrētajos pārbaudes darbos, izņemot gadījumus, ja uzlabotie vērtējumi ir zemāki par sākotnējo vērtējumu.

3.11.     Ja skolēns ir piedalījies pārbaudes darbā, bet nav to nodevis, vai darbu nav veicis, vai arī tas izpildīts neatbilstoši ballu vērtējuma iegūšanai, vai ir nesalasāms rokraksts, vai izmanto neatļautus palīglīdzekļus, vai neapmierinoša uzvedība, tad lieto “n/v”.

3.12. Visos tēmu noslēguma darbos tiek vērtēta skolēnu attieksme pēc šādiem kritērijiem:

3 punkti – darbs stundās, ir visi nepieciešamie mācību līdzekļi, izpildīti visi  mājas darbi;

2 punkti – ir izpildīti divi kritēriji;

1 punkts – ir izpildīts viens kritērijs;

0 punkts – nav izpildīts neviens kritērijs.

3.13.    Semestra un gada vērtējumi netiek uzlaboti.

3.14. 1.semestrī vērtējumus var uzlabot līdz 10.decembrim, 2.semestrī – 15.maijam.

3.15. Semestra vērtējumu visos mācību priekšmetos izliek, ņemot vērā visus vērtējumus 10 ballu sistēmā, aprēķinot vidējo aritmētisko, uz augšu noapaļo, ja ir 6 desmitdaļas aiz komata. Gada vērtējumu izliek, ņemot vērā 1.un 2.semestra vērtējumus: ja abos semestros vienādi vērtējumi, tad tas ir gada vērtējums, ja atšķiras par vienu balli, tad 2.semestra vērtējums ir gada vērtējums, ja par 2 un vairāk ballēm, tad rēķina aritmētisko vidējo semestra vērtējumiem, uz augšu noapaļo, ja ir 6 desmitdaļas aiz komata.

3.16.Skolēna mājas un patstāvīgo darbu neizpilde neietekmē semestra vai gada vērtējumu mācību priekšmetā vienas balles robežās, bet var tikt ņemta vērā  vērtējuma izšķiršanās gadījumā.

3.17.Skolēnam, uzsākot mācības Krotes Kronvalda Ata pamatskolas 5.-9.klasē, 2 nedēļu laikā ir jāizpilda diagnosticējošie darbi eksāmenu priekšmetos.

 

4. Skolēnu mācību sasniegumu atspoguļošana

 4.1.   Skolotājam vērtējums par rakstisko pārbaudes darbu skolēniem jāpaziņo nedēļas laikā, un tas tūlīt arī jāieraksta e-klases žurnālā.

4.2.    Uzlaboto vērtējumu ieraksta e-klases žurnāla pārbaudes darbam paredzētajā ailē, kurš aizstāj iepriekšējo.

  4.3.    Valodās un matemātikā uzdotie mājas darbi  jāatspoguļo e- klases    žurnāla sadaļā mājas darbi, norādot mājas darba veidu, saturu un vērtējumu. Mājas darbi tiek vērtēti ar “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”, ja tas netiek nodots, tad ar “n/v”.

 

5. Sadarbība ar vecākiem

 5.1. Vecāki tiek informēti par skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību valstī un skolā. Izmaiņu gadījumā – tās tiek pamatotas un            izskaidrotas.

5.2. Jebkurš vecāks var sekot līdzi savu bērnu ikdienas sasniegumiem, e-klasē, ierodoties skolā vai pa tālruni sazinoties ar  priekšmeta skolotāju.  

5.3.      Līdz katra mēneša 5.datumam vecāki saņem sekmju izrakstus no e-klases žurnāla par savu bērnu mācību sasniegumiem iepriekšējā mēnesī       (oktobris- decembris,  janvāris – aprīlis).


6. Atbalsts skolotājiem un audzēkņiem    

 6.1. Skolas administrācija skolotājiem nodrošina:

  6.1.1. savlaicīgu aktuālās informācijas novadīšanu;

  6.1.2. metodiskos pasākumus profesionālās kvalifikācijas pilnveidei;

  6.1.3. individuālās konsultācijas.

  6.2. Skolas administrācija skolēniem nodrošina:

  6.2.1. mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības dokumenta pieejamību un skaidrojumu;

  6.2.2. objektīva vērtējuma ieguvi;

   6.2.3. iespēju apstrīdēt iegūto vērtējumu ( pārbaudes darbos, semestrī).

Audzēkņiem un viņu vecākiem ir tiesības vienas nedēļas laikā pēc vērtējuma izlikšanas iesniegt oficiālu pamatotu rakstisku pieprasījumu vērtējumu pārskatīšanai. Ja apelācija saistās ar pārbaudes darbu, tad jāpievieno izpildītais un novērtētais pārbaudes darbs. Apelācijas pieprasījums skolas administrācijai jāizskata nedēļas laikā un par tās rezultātiem trīs dienu laikā rakstiski jāinformē apelācijas iesniedzējs

 

7. Noslēguma jautājumi (noteikumi)

 

  7.1.      Vērtēšanas kārtība stājas spēkā ar 2017./ 2018.m.g.

  7.2.      Grozījumus vērtēšanas kārtībā var izdarīt pēc:

7.2.1.    Ministru kabineta noteikumiem saskaņā ar izmaiņām vērtēšanas sistēmā;

  7.2.2.   skolas pedagoģiskās padomes priekšlikumiem.

7.3.      Ierosinājums grozījumiem var iesniegt visas izglītības procesā un tās rezultātos ieinteresētās personas: skolotāji, audzēkņi, vecāki. To var izdarīt individuāli, grupās un kolektīvi.

7.4.      Ierosinājumi iesniedzami rakstveidā, motivējot visu izmaiņu nepieciešamību.

 7.5.      Grozījumus vērtēšanas kārtībā apstiprina skolas direktors, un ar tiem  tiek iepazīstināti skolotāji, skolēni un vecāki.                                

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .