LATVIJAS REPUBLIKA​

PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME

Reģistrācijas Nr. 90000031601, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434, tālrunis 63461006, fakss 63497937, e-pasts: dome@priekulesnovads.lv

 

APSTIPRINĀTI

 ar Priekules novada

 pašvaldības domes

                                                                                                   30.04.2015. sēdes lēmumu                                                                                                                              (protokola Nr.7, 6.§)

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4

 

ATBALSTS ĒDINĀŠANAI IZGLĪTOJAMIEM NO DAUDZBĒRNU ĢIMENĒM,  AUDŽUĢIMENĒM UN AIZBILDŅU ĢIMENĒM, KURI IZGLĪTĪBU APGŪST PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu

I  VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka atbalsta ēdināšanai (turpmāk – atbalsts) apmēru un kārtību, kādā tas tiek pieprasīts un piešķirts, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Atbalstu piešķir izglītojamiem no:

2.1. daudzbērnu (3 vai vairāk bērni ģimenē) ģimenēm;

2.2. aizbildņu ģimenēm;

2.3. audžuģimenēm, 

kuri apgūst pirmsskolas izglītības, pamatizglītības vai vidējās izglītības programmu Priekules novada pašvaldības  izglītības iestādēs neatkarīgi no izglītojamā deklarētās dzīvesvietas.

3. Noteikumi neattiecas uz tiem izglītojamiem, kam ēdināšanas maksa ir piešķirta no valsts mērķdotāciju finansējuma vai Priekules novada pašvaldības Sociālā dienesta piešķirtā ēdināšanas pabalsta trūcīgām ģimenēm.

4. Atbalsta piešķiršanu nodrošina novada izglītības iestāžu direktori vai vadītāji (turpmāk – iestādes vadītājs).

5. Atbalsts ēdināšanai tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta.

II ATBALSTA PIEPRASĪŠANAS KĀRTĪBA

 

6. Atbalstu ir tiesīgs pieprasīt izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis (turpmāk – iesniedzējs), iesniedzot iesniegumu attiecīgās iestādes vadītājam. Nepieciešamības gadījumā iesniegumam  pievieno šādus dokumentus:

6.1. izziņu, kas apliecina daudzbērnu ģimenes statusu, ja izglītojamā deklarētā dzīvesvieta nav Priekules novada administratīvajā teritorijā;

6.2. bāriņtiesas lēmumu, ja izglītojamais ievietots  aizbildņu vai audžu ģimenē un nav deklarēts Priekules novada administratīvajā teritorijā;

6.3. izziņu no izglītības iestādes, ja kāds no ģimenes izglītojamiem mācās izglītības iestādē ārpus Priekules novada administratīvās teritorijas.
7. Iesniegto dokumentu pārbaudei iestādes vadītājam ir tiesības pieprasīt informāciju no citām valsts un pašvaldības institūcijām.

 

III  ATBALSTA APMĒRS, TĀ PIEŠĶIRŠANAS UN IZMAKSĀŠANAS KĀRTĪBA

 

8. Atbalsta apmērs ir EUR 10.00 (desmit euro) mēnesī  katram izglītojamam.

9. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu iestādes vadītājs pieņem trīs darba dienu laikā pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas no iesniedzēja. Lēmumā  norāda izglītojamam piešķirtā atbalsta apmēru un termiņu, uz kādu tas piešķirts. Ja izglītojamajam nav tiesības uz atbalstu, iestādes vadītājs atsaka atbalsta piešķiršanu, lēmumā norādot atteikuma pamatojumu, lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

10. Atbalstu piešķir sākot ar mēnesi, kad pieņemts lēmums uz šādu termiņu:
10.1. līdz 31.maijam, ja izglītojamais apgūst pamatizglītības vai vidējās izglītības programmu;

10.2 līdz 31.maijam, ja izglītojamais apgūst pirmsskolas programmu, vai līdz 31.augustam, ja izglītojamais faktiski apmeklē izglītības iestādi arī vasaras mēnešos.

11. Lai noteiktu daudzbērnu ģimenes statusu tiek ņemts vērā ģimenes izglītojamais, kurš:

11.1. apgūst pirmsskolas, pamatskolas un vidējās izglītības programmas;

11.2. ir pirmsskolas vecumā, bet neapmeklē izglītības iestādi;

11.3. mācās ārpus novada esošā izglītības iestādē dienas (pilna laika) nodaļā līdz 24 gadu vecumam un nav darba attiecībās vai stājies laulībā.

12. Ja ir izmainījušies apstākļi, kas bija par pamatu atbalsta piešķiršanai, iesniedzējam ir pienākums nekavējoties informēt iestādes vadītāju.

13. Atbalsta izmaksu pārtrauc ar iestādes vadītāja lēmumu, ja:

13.1. faktisko un tiesisko apstākļu izmaiņu rezultātā, izglītojamā ģimene neatbilst noteikumu kritērijiem;

13.2. izglītojamais pārtrauc apgūt izglītību Priekules novada pašvaldības izglītības iestādē;

13.3.  ilgstoši (vairāk par 3 (trīs) dienām mēnesī) neattaisnoti kavē mācības attiecīgajā izglītības iestādē.

14. Atbalsta summa tiek izmaksāta līdz nākošā mēneša 10.datumam par iepriekšējo mēnesi iesniedzēja norādītajā kredītiestādes kontā vai izmaksāta Priekules novada pašvaldības kasēs:

14.1. Priekules pilsētā;

14.2. Gramzdas pagasta pārvaldē;

14.3. Kalētu pagasta pārvaldē;

14.4. Bunkas pagasta pārvaldē;

14.5. Virgas pagasta pārvaldē.

15. Ja atbalsts ir saņemts nepamatoti iesniedzēja vainas dēļ, iesniedzējam ir pienākums labprātīgi atmaksāt attiecīgo summu pašvaldībai. Ja iesniedzējs saņemto summu labprātīgi neatmaksā, atbalsta summu pašvaldība piedzen, ceļot prasību tiesā.

 

     

IV  LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

 

16. Iestādes vadītāja lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu viena mēneša laikā var pārsūdzēt Priekules novada pašvaldības domē.

17. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā  rajona  tiesā.

 

 

V  NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

 

18. Atbalstu novada izglītības iestādes  nodrošina  sākot ar 2015.gada  1.septembri.

19. Saistošie noteikumi publicējami izdevumā “Priekules Novada ziņas” un pašvaldības mājas lapā.

 

 

 Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                       Vija Jablonska 

IZRAKSTS

 

LATVIJAS REPUBLIKA

PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME

Reģistrācijas Nr. 90000031601, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434, tālrunis 63461006, fakss 63497937, e-pasts: dome@priekulesnovads.lv

 

 

SĒDES  PROTOKOLS

Priekules novadā

 

2015.gada 30.aprīlī                                                                                                           Nr.7

 

6.§

Par Priekules novada pašvaldības domes 30.04.2015. saistošo noteikumu Nr.4    „ Atbalsts ēdināšanai izglītojamiem no daudzbērnu, audžu un aizbildņu ģimenēm Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs’’ projektu

____________________________________________________________________

 

Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešās daļas, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 13 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Rigonda Džeriņa, Ilgonis Šteins, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības domes 30.04.2015. saistošos noteikumus Nr.4 „ Atbalsts ēdināšanai izglītojamiem no daudzbērnu, audžu un aizbildņu ģimenēm Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs’’ .

 

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības lietvedības nodaļai triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

Pielikumā: 30.04.2015. saistošie noteikumi Nr.4 „ Atbalsts ēdināšanai izglītojamiem no daudzbērnu, audžu un aizbildņu ģimenēm Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs’’ uz 2 lp.

 

Sēdes vadītāja Vija Jablonska               (personiskais paraksts)

Protokoliste  Daiga Tilgale                 (personiskais paraksts)                                                                

 

IZRAKSTS PAREIZS

Priekules novada

pašvaldības sekretāre                                                                                                  D.Tilgale

Priekulē, 12.05.2015.

Iezīme 

LATVIJAS REPUBLIKA

PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME

Reģistrācijas Nr. 90000031601, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434, tālrunis 63461006, fakss 63497937, e-pasts: dome@priekulesnovads.lv

 

APSTIPRINĀTI

 ar Priekules novada

 pašvaldības domes

                                                                                                   30.04.2015. sēdes lēmumu                                                                                                                              (protokola Nr.7, 6.§)

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4

 

ATBALSTS ĒDINĀŠANAI IZGLĪTOJAMIEM NO DAUDZBĒRNU ĢIMENĒM,  AUDŽUĢIMENĒM UN AIZBILDŅU ĢIMENĒM, KURI IZGLĪTĪBU APGŪST PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu

I  VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka atbalsta ēdināšanai (turpmāk – atbalsts) apmēru un kārtību, kādā tas tiek pieprasīts un piešķirts, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Atbalstu piešķir izglītojamiem no:

2.1. daudzbērnu (3 vai vairāk bērni ģimenē) ģimenēm;

2.2. aizbildņu ģimenēm;

2.3. audžuģimenēm, 

kuri apgūst pirmsskolas izglītības, pamatizglītības vai vidējās izglītības programmu Priekules novada pašvaldības  izglītības iestādēs neatkarīgi no izglītojamā deklarētās dzīvesvietas.

3. Noteikumi neattiecas uz tiem izglītojamiem, kam ēdināšanas maksa ir piešķirta no valsts mērķdotāciju finansējuma vai Priekules novada pašvaldības Sociālā dienesta piešķirtā ēdināšanas pabalsta trūcīgām ģimenēm.

4. Atbalsta piešķiršanu nodrošina novada izglītības iestāžu direktori vai vadītāji (turpmāk – iestādes vadītājs).

5. Atbalsts ēdināšanai tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta.

II ATBALSTA PIEPRASĪŠANAS KĀRTĪBA

 

6. Atbalstu ir tiesīgs pieprasīt izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis (turpmāk – iesniedzējs), iesniedzot iesniegumu attiecīgās iestādes vadītājam. Nepieciešamības gadījumā iesniegumam  pievieno šādus dokumentus:

6.1. izziņu, kas apliecina daudzbērnu ģimenes statusu, ja izglītojamā deklarētā dzīvesvieta nav Priekules novada administratīvajā teritorijā;

6.2. bāriņtiesas lēmumu, ja izglītojamais ievietots  aizbildņu vai audžu ģimenē un nav deklarēts Priekules novada administratīvajā teritorijā;

6.3. izziņu no izglītības iestādes, ja kāds no ģimenes izglītojamiem mācās izglītības iestādē ārpus Priekules novada administratīvās teritorijas.
7. Iesniegto dokumentu pārbaudei iestādes vadītājam ir tiesības pieprasīt informāciju no citām valsts un pašvaldības institūcijām.

 

III  ATBALSTA APMĒRS, TĀ PIEŠĶIRŠANAS UN IZMAKSĀŠANAS KĀRTĪBA

 

8. Atbalsta apmērs ir EUR 10.00 (desmit euro) mēnesī  katram izglītojamam.

9. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu iestādes vadītājs pieņem trīs darba dienu laikā pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas no iesniedzēja. Lēmumā  norāda izglītojamam piešķirtā atbalsta apmēru un termiņu, uz kādu tas piešķirts. Ja izglītojamajam nav tiesības uz atbalstu, iestādes vadītājs atsaka atbalsta piešķiršanu, lēmumā norādot atteikuma pamatojumu, lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

10. Atbalstu piešķir sākot ar mēnesi, kad pieņemts lēmums uz šādu termiņu:
10.1. līdz 31.maijam, ja izglītojamais apgūst pamatizglītības vai vidējās izglītības programmu;

10.2 līdz 31.maijam, ja izglītojamais apgūst pirmsskolas programmu, vai līdz 31.augustam, ja izglītojamais faktiski apmeklē izglītības iestādi arī vasaras mēnešos.

11. Lai noteiktu daudzbērnu ģimenes statusu tiek ņemts vērā ģimenes izglītojamais, kurš:

11.1. apgūst pirmsskolas, pamatskolas un vidējās izglītības programmas;

11.2. ir pirmsskolas vecumā, bet neapmeklē izglītības iestādi;

11.3. mācās ārpus novada esošā izglītības iestādē dienas (pilna laika) nodaļā līdz 24 gadu vecumam un nav darba attiecībās vai stājies laulībā.

12. Ja ir izmainījušies apstākļi, kas bija par pamatu atbalsta piešķiršanai, iesniedzējam ir pienākums nekavējoties informēt iestādes vadītāju.

13. Atbalsta izmaksu pārtrauc ar iestādes vadītāja lēmumu, ja:

13.1. faktisko un tiesisko apstākļu izmaiņu rezultātā, izglītojamā ģimene neatbilst noteikumu kritērijiem;

13.2. izglītojamais pārtrauc apgūt izglītību Priekules novada pašvaldības izglītības iestādē;

13.3.  ilgstoši (vairāk par 3 (trīs) dienām mēnesī) neattaisnoti kavē mācības attiecīgajā izglītības iestādē.

14. Atbalsta summa tiek izmaksāta līdz nākošā mēneša 10.datumam par iepriekšējo mēnesi iesniedzēja norādītajā kredītiestādes kontā vai izmaksāta Priekules novada pašvaldības kasēs:

14.1. Priekules pilsētā;

14.2. Gramzdas pagasta pārvaldē;

14.3. Kalētu pagasta pārvaldē;

14.4. Bunkas pagasta pārvaldē;

14.5. Virgas pagasta pārvaldē.

15. Ja atbalsts ir saņemts nepamatoti iesniedzēja vainas dēļ, iesniedzējam ir pienākums labprātīgi atmaksāt attiecīgo summu pašvaldībai. Ja iesniedzējs saņemto summu labprātīgi neatmaksā, atbalsta summu pašvaldība piedzen, ceļot prasību tiesā.

 

     

IV  LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

 

16. Iestādes vadītāja lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu viena mēneša laikā var pārsūdzēt Priekules novada pašvaldības domē.

17. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā  rajona  tiesā.

 

 

V  NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

 

18. Atbalstu novada izglītības iestādes  nodrošina  sākot ar 2015.gada  1.septembri.

19. Saistošie noteikumi publicējami izdevumā “Priekules Novada ziņas” un pašvaldības mājas lapā.

 

 

 Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                       Vija Jablonska

  

IZRAKSTS

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .