Priekules novada pašvaldība

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

Reģ. Nr. 4112901033

Krotes pamatskola, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads, LV– 3444,

 tālrunis: 63453070, 26183364,  e- pasts: krotesskola@priekulesnovads.lv

 

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība

Priekules novada Krotē

 

                 2017. gada 27. novembrī                                                                                                                                                        Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 37. punktu, 2017. gada 22. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 501 “Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība”

 

1.      Vispārīgie jautājumi

1.1. Kārtība nosaka pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanu, virzienus un kritērijus.

1.2. Pedagogam ir tiesības pretendēt uz 1., 2.,3. kvalitātes pakāpi, neievērojot pēctecīgumu.

1.3.Pedagogs profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai piesakās brīvprātīgi.

1.4. Iegūtā kvalitātes pakāpe ir spēkā tikai Krotes Kronvalda Ata pamatskolā.

1.5. Piešķirto kvalitātes pakāpi apliecina Krotes Kronvalda Ata pamatskolas direktores rīkojums.

1.6. Pedagogam piešķirtā kvalitātes pakāpe tiek ievadīta VIIS sistēmā.

1.7. Katras pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpes piemaksas apmēru izglītības iestādes vadītājs nosaka katra mācību gada septembrī atbilstoši  pedagogu darba samaksas mērķdotācijas apjomam.

1.8. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpe tiek piešķirta uz trīs gadiem.

 

2.      Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas mērķis

2.1.Veicināt pedagoga profesionālo kompetenču pilnveidi un profesionālās karjeras izaugsmes iespējas, palielinot atbildību par mācību un audzināšanas darba rezultātiem.

 

3.       Kvalitātes pakāpju raksturojums

3.1.Pirmo kvalitātes pakāpi ieguvuša pedagoga profesionālo darbību raksturo:

3.1.1.      Mērķtiecīgi organizēts mācību process un nodrošināta labvēlīga mācību vide

3.1.2.       Piemērotu mācību metožu un sadarbības formu izvēle, kas vērsta uz izglītojamo mācīšanos orientēta procesa organizēšanu un izglītojamo kompetenču veidošanu.

3.2. Otro kvalitātes pakāpi ieguvuša pedagoga profesionālo darbību raksturo:

3.2.1.      Mērķtiecīgi organizēts mācību process un nodrošināta labvēlīga mācību vide, kā arī piemērotu mācību metožu un sadarbības formas izvēle, kas vērsta uz izglītojamo mācīšanos orientēta procesa organizēšanu un izglītojamo kompetenču veidošanu.

3.2.2.       Daudzveidīgu mācību stratēģiju izmantošana ikdienas darbā, sasniedzot un regulāri uzturot izglītojamo spējām atbilstošus sasniegumus;

3.2.3.       Visaptveroša pedagoģiskā procesa izpratne, radot iespējas izglītojamiem sadarboties un izziņas procesā aktīvā darbībā veidot saskarsmes prasmi, attīstīt spējas un kompetences.

3.3.Trešo kvalitātes pakāpi ieguvuša pedagoga profesionālo darbību raksturo:

3.3.1.       Mērķtiecīgi organizēts mācību process un nodrošināta labvēlīga mācību vide, kā arī piemērotu mācību metožu un sadarbības formas izvēle, kas vērsta uz izglītojamo mācīšanos orientēta procesa organizēšanu un izglītojamo kompetenču veidošanu.

3.3.2.       Daudzveidīgu mācību stratēģiju izmantošana ikdienas darbā, sasniedzot un regulāri uzturot  augstus izglītojamo  sasniegumus;

3.3.3.      Visaptveroša pedagoģiskā procesa izpratne, radot iespējas izglītojamiem sadarboties un izziņas procesā aktīvā darbībā veidot saskarsmes prasmi, attīstīt spējas un kompetences.

3.3.4.      Prasme rast piemērotus risinājumus gan standarta, gan nestandarta situācijās, izmantojot profesionālo pieredzi un inovācijas pedagoģijā

3.3.5.       Aktīva iesaiste personības attīstībā, savas pieredzes pārneses nodrošināšanā un izglītības iestādes attīstības veicināšanā.

 

4.  Novērtēšanas virzieni pedagogu/pirmsskolas skolotāju darbam

4.1. Pedagoģiskā procesa plānošana, vadīšana un pedagoga darbības rezultātu izvērtējums (pedagoģiskā procesa efektivitāte, mērķtiecīgums, rezultāts).

4.2. Pedagoga ieguldījums izglītojamā individuālo spēju attīstībā un izglītojamā vajadzību nodrošināšanā.

4.3. Pedagoga ieguldījums izglītības iestādes attīstībā.

4.4. Pedagoga sadarbība, pieredzes uzkrāšana un pārnese.

 

5.      Novērtēšanas virzieni  skolotāja logopēda darbam

5.1. Līdzdalība pedagoģiskā procesa plānošanā un vadīšanā, pedagoga darbības rezultātu izvērtējums (izglītojamā attīstības diagnosticēšana, rezultātu izvērtējums un atbalsta koordinēšana pedagoģiskajā procesā).

5.2. Ieguldījums izglītojamā individuālo spēju attīstībā un izglītojamā vajadzību nodrošināšanā (iesaiste problēmu risināšanā, sadarbība ar institūcijām, atgriezeniskās saites nodrošināšana).

5.3. Ieguldījums izglītības iestādes attīstībā.

5.4. Pedagoga sadarbība, pieredzes uzkrāšana un pārnese.

 

6.      Novērtēšanas procesa organizācija

6.1. Izglītības iestādes vadītājs izveido pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisiju (turpmāk tekstā- komisija) 3 cilvēku sastāvā un apstiprina komisijas darbības kārtību.

6.2. Pedagogs

6.1. raksta iesniegumu (pielikums nr.1) komisijai no 1.decembra līdz 15.decembrim. Pedagogam jābūt vismaz viena gada pedagoģiskajam darba stāžam  Krotes Kronvalda Ata pamatskolā.

6.2. iesniedz iepriekšējā mācību gada darba pašvērtējumu,(pielikums nr.2), kuru komisija vērtē pēc šādiem kritērijiem

6.2.1. skolēnu iesaistīšana konkursos, olimpiādēs, pasākumos, sporta sacensībās (ārpus skolas) un iegūtie rezultāti

6.2.2. atbildība un disciplinētība (pedagoģiskā procesa organizācijas precizitāte, skolotāju dokumentācija, līdzatbildība skolas ārpusstundu dzīvē, līdzatbildība par skolas prestižu)

6.2.3. priekšlikumi skolas darbības pilnveidošanai

6.3. Izglītības iestāde izvērtē kvalitātes pakāpes pretendenta iesniegumu, tā atbilstību novērtēšanas nosacījumiem atbilstoši šajā kārtībā 6.1. punktā minētajām prasībām un informē pretendentu par novērtēšanas procesa uzsākšanu.

6.4. Komisija vēro un vērtē mācību stundas vai nodarbības, fiksējot rezultātus mācību stundu vai nodarbību vērošanas un novērtējuma lapās (pielikums nr.3, nr.4, nr.5,nr.6):

6.4.1.pakāpei – pedagoga inicētas 3 mācību stundas/nodarbības

                                  komisijas inicētas 2 mācību stundas/nodarbības

6.4.2. 2.pakāpei – pedagoga inicētas 2 mācību stundas/nodarbības

                                  komisijas inicētas 3 mācību stundas/nodarbības

6.4.3.pakāpei – pedagoga inicētas 2 mācību stundas/nodarbības

                                 komisijas inicētas 3 mācību stundas/nodarbības

                                 pedagoga inicēta 1 atklātā stunda/ nodarbība(meistarklase).

6.5.Pēc katras mācību stundas/nodarbības vērtētājs organizē sarunu ar pedagogu. Sarunā pedagogam ir tiesības paust savu viedokli par mācību stundā/ nodarbībā konstatētajiem vērojumiem.

 

7.      Novērtēšanas komisijas sastāvs un novērtēšanas kārtība

7.1.Izglītības iestādes vadītājs izveido novērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija) vismaz triju cilvēku sastāvā un apstiprina komisijas darbības kārtību, kurā ietver novērtēšanas norises un laika plānojumu, rezultātu apkopošanas un lēmuma pieņemšanas procedūru. Komisijas sastāvā var iekļaut izglītības iestādes vadītāja vietniekus, pedagogus, metodiķus, pedagogu sabiedrisko organizāciju pārstāvjus, kā arī izglītības iestādes dibinātāja pārstāvjus.

7.2.Komisijas darbību atbilstoši nosaka izglītības iestādes izstrādāta un apstiprināta kārtība

7.3.Pretendentu darbības novērtēšanai var pieaicināt ārējos vērtētājus.

7.4.Komisijas sēdes ir slēgtas. Komisija ir lemtspējīga, ja komisjas sēdē piedalās visi komisijas locekļi. Ja komisijas sēde kvoruma trūkuma dēļ nevar notikt, tad komisijas priekšsēdētājs piecu darba dienu laikā sasauc atkārtotu komisijas sēdi.

8. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas darbības kārtība

8.1.  Komisijas sēdes sasauc ne retāk kā 2 reizes novērtēšanas periodā;

8.2. Komisijas pirmajā sēdē katram komisijas loceklim nosaka darba uzdevumu, pienākumu sadali un publisko to skolas mājas lapā;

8.3. Komisijas sēdes tiek protokolētas;

8.4.  Komisija vēro un vērtē mācību stundas/ nodarbības/ rotaļnodarbības

8.5. Komisija novērtē pedagoga pašvērtējumā atspoguļotās profesionālās darbības katru kritēriju ar punktiem no 0 līdz 4 (šajā kārtībā  6.2.).

8.6.Katras vērošanas un novērtēšanas stundas/nodarbības /rotaļnodarbības virzienos iegūtos vidējos punktus saskaita kopā.

8.7.Vērtēšanas beigās  komisijas un mācību stundu vērošanā un novērtēšanā iegūtie punkti tiek summēti (pielikums nr.7).

8.7. Komisija apkopo rezultātus un izsaka priekšlikumu iestādes vadītājam par kvalitātes pakāpes piešķiršanu vai atteikumu.

8.8. Komisija mācību stundu /nodarbību vērošanā var piesaistīt ārējos vērtētājus.

 

9.Novērtēšanas procesa organizācija un rezultāts

9.1. Novērtēšanas procesa posmi:

      9.1.1. sagatavošanās posms 01.12.2017.-15.12.2017.

      9.1.2.novērtēšanas posms  02.01.2018.-30.04.2018.

      9.1.3.rezultātu apkopošana un lēmumu pieņemšana 02.05.2018.-31.05.2018.

9.2. Sagatavošanās posms ietver

      9.2.1. pedagogu pieteikšanos novērtēšanai un iesniegumu pārbaudi

      9.2.2. komisijas izveidi un tās darbības uzsākšanu

9.3.Novērtēšanas posms ietver

      9.3.1.mācību stundu/ nodarbību vērošanu un vērtēšanu

      9.3.2.pedagoga pašvērtējumā atspoguļoto profesionālās darbības rezultātu novērtēšanu

9.4.Rezultātu apkopošanas posms ietver komisijas priekšlikumu par kvalitātes pakāpes piešķiršanu/atteikšanu piešķirt kvalitātes pakāpi pedagogam.

9.5.Novērtēšana tiek izteikta punktos

                  4(jā)- pedagogs jomā strādā labi, kritēriji tiek izpildīti

                  3 (drīzāk jā)- izteiktā pārsvarā stiprās puses, nelieli trūkumi

                  2 (daļēji)- ir stiprās puses, taču konstatēti un atkārtojas vairāki būtiski trūkumi

                  1 (drīzāk nē)- pārsvarā trūkumi

                  0 ( nē)- pedagogs jomā nestrādā, kritēriji nav izpildīti

                  0 ( nav novērots)- nav iespējams novērtēt

9.6.Novērtēšanas rezultātu atbilstoši kritērijiem, kas izteikti punktos, veido punktu summa un

      9.6.1. pirmo kvalitātes pakāpi piešķir, ja novērtējumā iegūto punktu summa nav mazāka par 70% no maksimāli iespējamās punktu summas

      9.6.2.otro kvalitātes pakāpi piešķir, ja novērtējumā iegūto punktu summa nav mazāka par 80% no maksimāli iespējamās punktu summas

      9.6.3.trešo kvalitātes pakāpi piešķir, ja novērtējumā iegūto punktu summa nav mazāka par 90% no maksimāli iespējamās punktu summas

 

10.Kārtība, kādā pieņem lēmumu par pedagogu kvalitātes pakāpes piešķiršanu

10.1.izglītības iestādes vadītājs, pamatojoties uz izglītības iestādes komisijas izteikto priekšlikumu pieņem lēmumu par kvalitātes pakāpes piešķiršanu vai attiekumu piešķirt kvalitātes pakāpi

10.2.piešķirto kvalitātes pakāpi apliecina izglītības iestādes vadītāja rīkojums, kas izdots līdz kārtējā gada 31.maijam.

 

11. Kārtība, kādā apstrīd  un pārsūdz lēmumu par kvalitātes pakāpes piešķiršanu

11.1. Pedagogs var apstrīdēt lēmumu piecu darba dienu laikā, iesniedzot komisijai rakstisku pamatojumu un atbilstoši sekmīgu darbu apliecinošus dokumentus vērtēšanas pārskatīšanai.

11.2. Komisija piecu darba dienu laikā veic atkārtotu vērtēšanu un attiecīgai personai paziņo rezultātu.

            11.3. Gala lēmumu par kvalitātes pakāpes piešķiršanu pedagogam ir tiesības apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

12. Komisijai iesniegto dokumentu uzglabāšana

12.1.Izglītības iestāde tās  lietvedībā noteiktajā kārtībā par novērošanas procesu uzkrāj attiecīgās komisijas darbību apliecinošos dokumentus.

12.2. Minēto dokumentu glabāšanas termiņš ir 6 gadi.

 

 

Saskaņots

Priekules novada pašvaldības

Izglītības speciāliste A.Purviņa

 

 

 

2017.gada 27. novembrī

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .