Krotes Kronvalda Ata pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi

Krotē, 2017.gada 30.augustā

. Krotes Kronvalda Ata pamatskolas  (turpmāk – Skola) Iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk – Noteikumi) izdoti saskaņā ar:

·       Izglītības likuma 54. panta 2. punktu,

·       Vispārējās izglītības likuma 10. panta 3. daļas 2. punktu,

·       Bērnu tiesību aizsardzības likumu,

·       Ministru kabineta noteikumiem 24.11.2009. Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3., 5. un 6. punktiem,

·       Ministru kabineta noteikumiem 23.03.2010. Nr.277 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs” .


 

Vispārīgie jautājumi

1.      Krotes Kronvalda Ata pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi nosaka kārtību, kāda jāievēro skolas telpās un tās teritorijā mācību procesa laikā un citos skolas organizētajos pasākumos.

2.      Iekšējās kārtības noteikumi ir obligāti katram izglītojamam.

3.      Iekšējās kārtības noteikumi ir apspriesti un pieņemti skolas padomē un pedagogu padomē, skolēnu līdzpārvaldē.

Izglītojamā tiesības:

1.      Uz valsts un pašvaldības apmaksātu izglītības ieguvi.

2.      Izglītošanās procesā izmantot skolas telpas, bibliotēku un citus mācību līdzekļus.

3.      Piedalīties skolēnu līdzpārvaldē.

4.      Mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi par Skolas darba organizāciju, izglītības procesu un izteikt priekšlikumus Skolas dzīves pilnveidošanai, ievērojot ētikas un pozitīvas saskarsmes normas un principus.

5.      Saņemt informāciju par visiem ar izglītošanos saistītiem jautājumiem un piedalīties ārpusstundu nodarbībās.

6.      Izglītojamais var saņemt palīdzību mācībās- konsultācijās, individuālās sarunās.

7.      Pārstāvēt skolu dažādu mērogu pasākumos, konkursos, sporta sacensībās, olimpiādēs.

Izglītojamā pienākumi:

1.       Izglītojamā galvenais pienākums ir mācīties.

2.       Ievērot Skolas Iekšējās kārtības noteikumu prasības.

3.       Saudzēt skolas vidi, inventāru, mācību telpas, grāmatas.

4.       Uzņemties personīgu atbildību par savām mācībām un uzvedību.

5.       Ierasties skolā vismaz 5 minūtes ātrāk pirms 1. stundas sākuma.

6.       Ierodoties skolā, virsdrēbes jāatstāj garderobē.

7.       Skolā jāierodas tīrā, kārtīgā apģērbā, jāievēro personīgās higiēnas prasības. Galvassegas telpā nelieto, obligāti maiņas apavi.

8.       Par kavējumiem jāiesniedz vecāku (līdz 3 dienām) vai ārsta izziņa.

9.       Ja pēkšņi veselības problēmu dēļ izglītojamam ir nepieciešams atstāt skolu, par to jāinformē klases audzinātājs vai administrācija. Citos gadījumos izglītojamo no stundām var atbrīvot tikai pēc vecāku rakstiska vai personiska mutiska lūguma.

10.   Katru stundu jābūt līdzi nepieciešamajiem mācību līdzekļiem un dienasgrāmatai. Ja izglītojamais atbrīvots no sporta nodarbības, tās laikā jāatrodas kopā ar klasi.

11.   Stundās jābūt disciplinētam un uzmanīgam, nedrīkst traucēt skolotāja un klasesbiedru darbu.

12.   Katru dienu lietot dienasgrāmatu kā saziņas līdzekli starp skolu un vecākiem un sava mācību darba organizēšanai.

11. Starpbrīžos uzturēties skolas telpās vai tās pagalmā.

12. Skolas telpās pārvietoties ejot, netraucējot pārējos.

13. Jāievēro tīrība un kārtība visās skolas telpās un tās apkārtnē. Pēc paveiktā sava darba vieta jāatstāj tīra un kārtīga.

14. Vajadzības gadījumos jāpiedalās skolas telpu un apkārtnes uzkopšanā. Visa veida atkritumus izmest tikai tam paredzētajās vietās.

15. Jābūt pieklājīgiem pret līdzcilvēkiem, saskarsmē jālieto literārā valoda.

16. Jāzina un jāievēro ceļu satiksmes, ugunsdrošības un drošības tehnikas noteikumi.

17. Pēc klasē izveidota grafika izglītojamie veic klases dežuranta pienākumus.

18. Skolas dežūrgrupas organizē 8.klases izglītojamie un audzinātāja. Dežūrgrupās tiek uzaicināti izglītojamie no 6.un 7.klases ( vajadzības gadījumā arī no 5.klases).

  19. Par jebkura riska vai ekstremālu situāciju, kura apdraud izglītojamo drošību vai veselību,   nekavējoties ir jāziņo skolas vadībai.

     20. Gadījumā, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai, steidzīgi jāziņo klases audzinātājām, priekšmetu skolotājiem, skolas vadībai, atbalsta personāla vai apkalpojošā personāla pārstāvjiem.

     21. Sporta hallē jālieto sporta apavi.

     22. Veikalu atļauts apmeklēt no plkst. 14.30.

Vispārējie aizliegumi.

1.      Aizliegts fiziski, emocionāli un psiholoģiski ietekmēt pazemot citus izglītojamos, skolotājus un skolas darbiniekus.

2.      Aiztikt, bojāt vai piesavināties citu personīgās mantas.

3.      Aizliegts skolā un tās teritorijā ienest un lietot ieročus, alkoholiskos dzērienus, narkotiskās vielas, tabakas izstrādājumus, pirotehniku, dzīvniekus, spēlēt azarta spēles. Gadījumos,  kad ir aizdomas par narkotisko, psihotropo, toksisko vielu un alkohola lietošanu, skola ziņo vecākiem un ātrajai medicīniskajai palīdzībai.

4.      Bojāt skolas telpas un inventāru.

5.      Mācību stundu laikā aizliegts lietot( tiem jābūt izslēgtā stāvoklī) mobilos telefonus, CD/DVD u.c. atskaņotājus, portatīvos un plaukstdatorus, radio un fotoaparātus u.c. ierīces bez skolotāja atļaujas.

6.      Izglītojamais nedrīkst ievest skolā svešas personas, nesaskaņojot ar dežūrskolotāju vai administrāciju.

7.       Datorklasē aizliegts ieiet bez atļaujas, strādāt virsdrēbēs, dzēst, mainīt, bojāt citu lietotāju failus, bojāt datora programmatūru un mainīt uzstādījumus, lejuplādēt no Interneta un palaist programmas, ēst un dzert, aizsegt ierīču ventilācijas atveres vai bāzt tajās kādus priekšmetus.

 

Sodi par kārtības noteikumu neievērošanu.

1.      Skolotājs, skolas darbinieks vai dežurants izsaka aizrādījumu.

2.      Nepieciešamības gadījumā izglītojamais raksta paskaidrojumu par noteikumu pārkāpumu.

3.      Ja pārkāpums atkārtojas, saistīts ar materiāliem zaudējumiem vai nopietnu apdraudējumu paša vai līdzcilvēka drošībai un veselībai, tiek informēti izglītojamā vecāki.

4.      Pārkāpumiem atkārtojoties, izglītojamais kopā ar vecākiem tiek izsaukts pie skolas direktora.

5.      Ja iepriekš minētie līdzekļi nav rezultatīvi, skolas vadība vai klases audzinātājs piesaista atbalsta personālu – sociālo darbinieku, bāriņtiesu, nepilngadīgo lietu inspektoru, policijas pilnvaroto.


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .